Ubezpieczenie psa

Oferta bezpieczny.pl

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu psa:

Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie psy:

 • Pies rasowy – posiadający metrykę lub rodowód Związku Kynologicznego w Polsce (FCI).
 • Pies w typie rasy – pies który wyglądem przypomina daną rasę, np. ze stowarzyszeń.
 • Mieszaniec – pies, który nie jest Psem rasowym ani Psem w typie rasy.

Ubezpieczenie kosztów leczenia psa – sumy ubezpieczenia od 5 000 PLN do 50 000 PLN.
Zakres:

 • koszty leczenia Psa powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • koszty leczenia Psa powstałe w wyniku choroby;
 • koszty eutanazji w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku;
 • koszty kremacji zbiorowej w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Odpowiedzialność cywilna właściciela psa – przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna właściciela Psa za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim przez Psa Klienta do kwoty wskazanej w polisie. Sumy ubezpieczenia od 20 000 PLN do 200 000 PLN.

Zakres:

 • Ubezpieczeniem są objęte szkody wskutek zdarzeń w okresie ubezpieczenia na terenie Europy;
 • Ubezpieczeniem są objęte szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa np. spacer bez smyczy i kagańca przypadku wyrządzenia szkody przez psa

Ubezpieczenie śmierci psa – przedmiotem ubezpieczenia jest poniesiona przez Klienta szkoda w postaci śmierci Psa w okresie ubezpieczenia na terenie RP wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku do kwoty wskazanej w polisie. Sumy ubezpieczenia dla psów rasowych oraz w typie rasy od 500 PLN do 10 000 PLN (uzależniona jest od wartości rynkowej danej rasy). Suma ubezpieczenia mieszańców jest stała i wynosi 300 PLN lub 600 PLN w zależności od wybranego wariantu.

Ubezpieczenie psa – podstawowe informacje formalne

 • ubezpieczenie zawierane jest na rok;
 • składka płatna jest miesięcznie lub jednorazowo rocznie;
 • 10% rabatu z kodem RABATOWYM Pośrednika przy płatności miesięcznej;
 • 20% rabatu przy płatności jednorazowej rocznej; płatność przelewem natychmiastowym lub możliwość zapłaty później;
 • ubezpieczony może zostać tylko Pies posiadający wszczepiony CHIP;
 • Klient oświadcza, że w dniu przystąpienia do umowy ubezpieczenia Pies ma wykonane zalecane szczepienia:
  – nosówka – choroba zakaźna, którą wywołuje wirus nosówki psów z rodziny Paramyxoviridae;
  – parwowiroza – choroba zakaźna, którą wywołuje parwowirus psi; wścieklizna – ostra choroba ośrodkowego układu nerwowego, którą wywołuje wirus wścieklizny z rodziny rabdowirusów; zakaźne
  – zapalenie wątroby (choroba Rubartha) – zakaźna choroba wirusowa, którą wywołuje adenowirus psów typ 1 (CAV-1);
  – zapalenie tchawicy i oskrzeli (kaszel kenelowy) – choroba zakaźna układu oddechowego psów. To choroba, którą najczęściej wywołują adenowirusy typu 2 (CAV-2), bakterie krztuśca Bordetella bronchiseptica i wirusy grypy Parainfluenza canis (CPI);

Ubezpieczenie psa – start ochrony ubezpieczeniowej

Start ochrony za 8 dni od momentu zawarcia wniosku – brak karencji na leczenie w wyniku choroby i NW oraz na OC. Termin płatności składki to 7 dni od daty wypełnienia wniosku. Brak składki w wymaganym terminie skutkuje anulowaniem polisy.

Ubezpieczenie psa – kontynuacja policy

20 dni przed rocznicą polisy Klient otrzymuje propozycję kontynuacji ubezpieczenia z proponowaną wyliczoną składką (miesięczna, roczna) do wyboru. Kod Rabatowy Pośrednika zawierającego pierwszą polisę zaczytany jest automatycznie.

Ubezpieczenie psa – udział własny

Udział własny jest to kwota, o którą Generali pomniejsza odszkodowanie, ale tylko wtedy, kiedy wartość wypłaconych odszkodowań przekroczyła lub właśnie przekroczy 2000 PLN. Udział własny jest liczony jako iloczyn wskaźnika udziału własnego (10% albo 30%) i wartości, która przekroczyła próg 2000 PLN.

 • Udział własny – kwota, o którą pomniejszamy odszkodowanie z tytułu Kosztów leczenia Psa. Aby obliczyć Udział własny mnożymy wysokość odszkodowania, które naliczyliśmy przez Wskaźnik Udziału własnego.
 • Wskaźnik Udziału własnego – poziom udziału własnego, który wybierasz. Potwierdzamy go w Polisie.

Ubezpieczenie psa – dokumenty niezbędne do zwrotu kosztów leczenia

 • Epikryza – dokument wydany przez lekarza weterynarii opisujący przyczynę wizyty, zapis przebiegu choroby, diagnozę, zastosowane leczenia. Dokument musi zawierać informacje o numerze CHIP Psa.
 • Kosztorys – wydruk z programu weterynaryjnego np. KlinikaXP na którym znajduje się opis zastosowanych usług, lekarstw, wyrobów medycznych, środków pomocniczych i innych.
 • Dokument potwierdzający płatność – (paragon, faktura, rachunek, potwierdzenie z karty płatniczej, potwierdzenie z konta bankowego itp.).
BEZPIECZNY
KREDYT 2%