Ubezpieczenie majątku firmy

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa jest podstawowym ubezpieczeniem, jakie powinien posiadać każdy podmiot gospodarczy. Ubezpieczenia majątkowe, to najczęstszy wariant, który jest wybierany przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, udokumentowaną księgami handlowymi lub księgami przychodów i rozchodów, jak również przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Oto najczęściej wybierane przez Państwa ubezpieczenia majątku firm:

 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
 • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń,
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,
 • Ubezpieczenie od wandalizmu,
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej,
 • Ubezpieczenie kosztów stałych działalności.

Ubezpieczenie OC działalności

Jeśli decydujesz się otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą powinieneś mieć świadomość, że nie raz spotkasz się z problemem. Problemy to najczęściej szkody, które nieumyślnie wyrządzisz (bądź Twoi pracownicy) osobie trzeciej.

Szkody mogą mieć charakter zarówno osobowy jak i rzeczowy, a ich finansowe skutki mogą być bardzo kosztowne.. W związku z tym proponujemy zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności. Wszystko po to byś czuł się bezpiecznie i komfortowo, a w razie zaistnienia szkody zminimalizował straty finansowe.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i wykorzystywanym mieniem będące następstwem:

 • czynu niedozwolonego (OC deliktowa),
 • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

Duża ilość Towarzystw Ubezpieczeniowych, które posiadamy w swojej ofercie sprawi, że nie znajdziesz szkody, od której nie będziesz mógł się ubezpieczyć, a nasi Sprzedawcy pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

 • szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy (OC pracodawcy),
 • szkody wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt),
 • szkody powstałe w środowisku,
 • szkody wyrządzone wskutek połączenia, pomieszania lub przeróbki wadliwego produktu wprowadzonego do obrotu przez Ubezpieczonego (klauzula połączenia i pomieszania),
 • szkody powstałe w rzeczach ruchomych osób trzecich,
 • szkody wyrządzone w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych w związku z odpowiedzialnością hoteli i podobnych zakładów (OC hoteli),
 • szkody powstałe w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez Ubezpieczonego,
 • szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków,
 • szkody wyrządzone przez Wspólnotę Mieszkaniową,
 • szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń,
 • szkody powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez Ubezpieczonego,
 • szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy,
 • szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego,
 • szkody powstałe w nieruchomościach osób trzecich (OC najemcy),
 • szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy,
 • szkody wyrządzone przez podmiot pełniący funkcję zarządcy dróg publicznych,
 • szkody poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego,
 • szkody poniesione przez osobę trzecią będącą producentem w rzeczach ruchomych wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą maszyn i urządzeń wprowadzonych przez Ubezpieczonego do obrotu,
 • szkody powstałe w środkach transportu podczas prac ładunkowych,
 • szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Zakres ubezpieczenia

Mienie od zdarzeń losowychKradzież z włamaniem i rabunekElektronikaMienie w transporcieOC
przewozy krajoweprzewozy zagraniczne

Twoje dane:

E-mailTelefon

Sprawdź nasze ubezpieczenie OC dla różnych podmiotów

Pakiet OC daje każdej firmie pewność, że jednostka może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej. Dla wielu podmiotów ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe. Jednak są też przedsiębiorcy, którzy ceną możliwość wykupienia zakresu ubezpieczenia OC dodatkowo.

Jakie podmioty mają obowiązek zawarcia umowy o polisę OC? Są to podmioty prowadzące działalność leczniczą. Także zawody prawnicze i im pokrewne obowiązkowo muszą mieć zakres ubezpieczenia zgodny z polisą OC. Każdy księgowy musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. Tak samo jak osoby zajmujące się nieruchomościami, ochroną, a nawet detektywistyczną!

Oferujmy każdemu zakup ubezpieczenia. Obojętnie od branży, w jakiej działasz my oferujemy dodatkową ochronę i zakres ubezpieczenia w ramach OC, który będzie chronił Twoje interesy. Nawet jeśli polisa OC to dla Ciebie dodatkowe ubezpieczenie i omija Cię obowiązek posiadania ubezpieczenia OC to w przypadku szkód jakichkolwiek polisa może ułatwić Ci rozwiązanie sprawy. Z nami możesz zaoszczędzić, a cena OC będzie korzystna w stosunku do zakresu ochrony.